A CsaládiNet szakértői CsaládiNet Szolgáltatás Közvetítő Kalkulátorok Hírlevél feliratkozás
SZAKÉRTŐKMUNKAKÖZVETÍTŐKALKULÁTORBABA-MAMA HÍRLEVELEKFOGANTATÁSTERHESSÉGBABAGYEREKNEVELÉSTB, PÉNZÜGYEKÉLETMÓD, EGÉSZSÉGSZABADIDŐRECEPTEK

Tanévkezdést segítő egyes pénzbeli és természetbeni ellátások

Kovács Andrea - 2011-09-07
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (ide értve a gyermekétkeztetést is)
- rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
- ingyenes tankönyvellátás
- iskolakezdési támogatás (ld. külön cikkben)
Tanévkezdést segítő egyes pénzbeli és természetbeni ellátások

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításának célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult

a) gyermekétkeztetés normatív kedvezményének,
b) pénzbeli támogatásnak, illetve
c) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére.

Gyermekétkeztetés esetén
a) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

 •  bölcsődés,
 •  óvodás
 •  1-7. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,  - fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, fenti alpontok szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,

b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át kedvezményként kell biztosítani.

A települési önkormányzat jegyzője megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg

a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 140%-át, 2011.-ben a 39.900 forintot,
aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
ac) ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.;

b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át, - 2011.-ben a 37.050 forintot - az a) pont alá nem tartozó esetben, feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön-külön vagy együttesen az ingatlan, jármű, továbbá vagyoni értékű jog egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény számításánál - a kérelem benyújtásának időpontjában - közös háztartásban élő közeli hozzátartozóként (gondozó családként) kell figyelembe venni

a) a szülőt, a szülő házastársát vagy élettársát,
b) a 20 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező gyermeket,
c) a 23 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, a nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató gyermeket,
d) a 25 évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató gyermeket,
e) korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, illetőleg a testi, érzékszervi, értelmi, beszéd- vagy más fogyatékos (a továbbiakban: tartósan beteg, illetőleg fogyatékos) gyermeket,
f) az a)-e) pontokba nem tartozó, a Ptk. alapján a szülő vagy házastársa által eltartott rokont.

A vagyoni helyzet vizsgálata kiterjed a közös háztartásban élő közeli hozzátartozók vagyonára.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú jogosult a lakcíme szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál terjeszti elő.

A feltételek fennállása esetén a települési önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.

Az egyéb jogosultsági feltételek fennállása esetén nagykorúvá válása után is jogosult a gyermek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre, ha

a) nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy
b) felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be.

Házasságkötés esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot meg kell szüntetni, ha a jogosult házasságkötése szerinti új családban az egy főre jutó havi jövedelem összege, illetve vagyon értéke meghaladja a fentiekben meghatározott jövedelemhatárt, illetve vagyon értékét.

A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

a) a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjában,
b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában pénzbeli támogatást folyósít.

A pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2011. évben gyermekenként 5800 forint.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás állapítható meg annak a 18 éven aluli gyermeknek, akinek családja időszakos létfenntartási gondokkal küzd, ezáltal megélhetésük veszélybe került, valamint kérheti a támogatást

 • szociális válsághelyzetben lévő várandós anya, gyermeke megtartása érdekében,
 • a születendő gyermek fogadásához kapcsolódó kiadásokra tekintettel,
 • átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, családba visszakerülés elősegítéséhez,
 • hosszantartó betegséghez kapcsolódó költségek enyhítésére,
 • iskoláztatási kiadások mérséklésére.

A támogatás kérhető, ha a gyermek, illetve családja érvényes lakóhellyel vagy ennek hiányában érvényes tartózkodási hellyel rendelkezik az adott illetékes önkormányzat területén. A családban az egyfőre eső jövedelem nem haladhatja meg az öregséginyugdíj-minimum kétszeresét, vagyis az 57 000 Ft-ot. A kérelemhez mellékelni kell

 • betegség esetén orvosi igazolást a gyermek egészségi állapotáról,
 • a 16. életévét betöltött tanuló iskolalátogatási igazolását nappali tagozaton folytatott tanulmányairól,
 • a gyermek és családja kapcsolattartásához a gyámhivatali határozatot.

A rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítható összege alkalmanként 5000 Ft.

Ingyenes tankönyvellátás

Az iskolának biztosítania kell, hogy a

a) a tartósan beteg [minden iskola, valamennyi évfolyamán],
b) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos (minden iskola, valamennyi évfolyamán),
c) pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan
akadályozott (pl. dyslexia, dysgraphia, dyscalculia, mutizmus, kóros hyperkinetikus vagy kóros aktivitászavar) (minden iskola, valamennyi évfolyamán),
d) a három vagy többgyermekes családban élő (minden iskola, valamennyi évfolyamán),
e) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő (minden iskola, valamennyi
évfolyamán) nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók részére a tankönyvek ingyenesen álljanak rendelkezésre (normatív kedvezmények). A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő - nevelőszülőnél, gyermekotthonban, vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő - ideiglenes hatállyal elhelyezett, átmeneti vagy tartós nevelésbe vett tanuló után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.  Ennek jellemző formája a tankönyvek megvásárlásához nyújtott támogatás és a könyvtári kölcsönzés (új és használt tankönyvek - elsősorban a felső tagozatokon).

A normatív kedvezményre való jogosultságot:

a) tartósan beteg, három- vagy többgyermekes családban élő gyermek esetén a hasonló jogcímen folyósított emelt összegű családi pótlékról - a családtámogatási kifizetőhely által - kiállított igazolással, bérjegyzékkel, folyószámla kivonattal vagy eredeti postai utalvánnyal,
b) fogyatékosság esetén a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményével,
c) rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetén az erről szóló, - 2011. szeptemberében hatályos - önkormányzati határozattal kell igazolni.

A családi pótlék EMELT összegéről az iskolának meg kell győződnie, mert abból megállapítható, hogy milyen jogcímen folyósították azt. A családi pótlék EMELT ÖSSZEGE A TÖRVÉNY ÁLTAL ELŐÍRT - tehát a fenti pontokban leírt - módokon igazolható.

A 2010-2011. tanév során 2010. novemberében kellett leadni az iskolában azt az igénylőlapot, melyen a 2011-2012. tanévre szóló ingyenes tankönyvellátásra való jogosultságról nyilatkoznak a szülők.

Ugyanezen az igénylőlapon volt mód a fenntartó által biztosított differenciált tankönyvtámogatás igénylésére abban az esetben, ha ingyenességre nem jogosult a szülő, a közoktatásban résztvevő gyermeke után.

Amennyiben a szülők igazolni tudják majd a 2011-2012. tanévre vonatkozóan a normatív
tankönyvellátási kedvezményre (ingyenes tankönyvellátásra) való jogosultságukat az iskolában tanuló gyermekük után, az igazolást (amely megfelel a fenti feltételeknek) kell vinniük az iskolába a tankönyv megvásárlásának időpontjára (2011. augusztus vége). Amennyiben ilyen igazolást nem visznek, a tankönyvcsomag árának ellenében tudja a terjesztést végző cég megbízottja kiadni a tankönyveket.

Kovács Andrea
2011. Szeptember 6.

 

Iskolakezdési támogatás

Közösségi hozzászólások:
© 2004-2021 Családi Háló Közhasznú Alapítvány - minden jog fenntartva.
Ügynökségi értékesítési képviselet: Adaptive Media
A szerkesztő ajánlja